Kto składa PIT 4R za 2014 rok oraz w jakiej formie powinien to zrobić?

Deklarację PIT-4R składają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – jako zakłady pracy obliczające, pobierające i wpłacające do właściwych urzędów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu...

Sprawdź – ponad 7.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl
Program e-pity posiada Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych

Do kiedy składać deklarację PIT 4R

Deklarację składamy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jeśli ostatni dzień stycznia przypada w niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, deklarację składa się następnego dnia pracującego).

Gdzie wysłać PIT 4R

PIT-4R powinno się przesłać do urzędu skarbowego właściwego według: miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej, w tym przedsiębiorcy albo siedziby, a w przypadku gdy płatnik nie posiada siedziby – według miejsca prowadzenia działalności – gdy płatnik nie jest osobą fizyczną.

Kim jest płatnik PIT

Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest podmiot obowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. A więc płatnikiem można określić podmiot, który zapłaty dokonuje za osobę trzecią, nie jest nim jednakże podatnik wpłacający zaliczki ...